Privatlivspolitik

Kroppen i Forms / Yderby Marketing Resources dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kroppen i Form er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Gunnar Johnsson
Adresse: Strandboulevarden 99
CVR: 33830181 
Telefonnr.: 3542 0640
Mail: gj@yderby.dk
Website: KroppeniForm.nu

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
– Kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra
– Normalt får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med at du har hentet dokumenter fra hjemmesiden eller tilmeldt dig en mailingliste.

Kroppen i Forms formål med behandling af dine personoplysninger
Vi bruger dine oplysninger kun til forsendelse af nyhedsbreve eller anden lignede kommunikaiton.  Dine oplysninger bliver ikke videresendt til 3. part.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
› Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
› Retten til indsigt i egne personoplysninger
› Retten til berigtigelse
› Retten til sletning
› Retten til begrænsning af behandling
› Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
› Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplys-ninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.